حدیث معتبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث معتبر از اقسام خبر واحد است.


اصطلاح حدیث معتبر

[ویرایش]

حدیث معتبر از اصطلاحات علم درایه است.

خصوصیت حدیث معتبر

[ویرایش]

حدیث معتبر عبارت است از حدیثی که همه یا اکثر فقها به آن عمل نموده یا بر اعتبارش اقامه دلیل کرده‏اند. حدیث معتبر به این معنا اعمّ از حدیث مقبول است.
[۱] مقباس الهدایة ج۱، ص۲۸۲.
[۲] اصول الحدیث و احکامه ص۹۱.

برخی آن را این گونه تعریف کرده‏اند: حدیثی که اعتبار آن یا به جهت صحیح، حسن یا موثق بودن سند آن است، یا به جهت وجود آن در اصول حدیثی مورد اعتماد تمامی فقها، همچون اصول حدیثی زراره، محمد بن مسلم، فضیل بن یسار، صفوان بن یحیی، یونس بن عبد الرحمان، احمد بن محمد بن ابی نصر، عبید الله بن حلبی، فضل بن شاذان و حفص بن غیاث، و یا به جهت نقل آن توسط کسی که همه فقها به روایات او عمل می‏کنند، مانند عمار ساباطی و یا به جهاتی دیگر.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مقباس الهدایة ج۱، ص۲۸۲.
۲. اصول الحدیث و احکامه ص۹۱.
۳. نهایةالدرایة (سیدحسن صدر) ص۱۷۱-۱۷۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۷۳.    


جعبه ابزار