حدیث مجهول

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخیر مجهول، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی که نام راوی آن در منابع رجالی نیست و یا حکم به جهالت وی کرده‌اند، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

یکی از اقسام اصلی خبر واحد حدیث ضعیف است.
حدیث ضعیف نیز دارای اقسامی است که یکی از آنها حدیث مجهول است و برای آن تعریف‌های متعددی به شرح ذیل بیان شده است:

تعریف‌های حدیث مجهول

[ویرایش]

۱- حدیثی است که سند آن بر نام راویی مشتمل باشد که در کتاب‌های رجالی نامی از وی برده نشده است و یا نامی از وی برده شده ولی حکم به جهالت آن شده است.
۲- روایتی است که یکی از ائمه رجال نسبت به یکی از راویان آن حکم به جهالت نموده باشد.
۳- خبری است که حال بعض یا تمام راویان آن از جهت عقیده معلوم نباشد اگر چه نام آنها در کتب رجالی ذکر شده باشد.
۴- خبری است که راوی آن موثق، مجروح، ممدوح یا معروف نباشد.

تقسیمات حدیث مجهول

[ویرایش]

حدیث مجهول را از جهتی به مجهول لغوی و اصطلاحی و از جهت دیگر به مجهول الاول، مجهول الاوسط و مجهول الآخر و از جهت سوم به مجهول العدالة ظاهری و باطنی و مجهول العدالة باطنی فقط تقسیم کرده‌اند.
از دیدگاه ابوحنیفه روایت مجهول مقبول است.
از حدیث مجهول به خبر مجهول، روایت مجهول و مجهول (حدیث) نیز تعبیر می‌شود.
[۳] جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۴، ص۴۰۲-۴۰۳.
[۴] جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۴، ص۴۰۶.
[۵] درایة الحدیث، ص۸۸.
[۶] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۹.
[۷] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۳.
[۸] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۲۸.
[۹] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۴۶.
[۱۰] نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۳۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۸۴.    
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۱۱۹.    
۳. جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۴، ص۴۰۲-۴۰۳.
۴. جلالی مازندرانی، سیدمحمود، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۴، ص۴۰۶.
۵. درایة الحدیث، ص۸۸.
۶. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۹.
۷. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، ص۱۶۳.
۸. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۱۲۸.
۹. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۳۴۶.
۱۰. نمازی شاهرودی، علی، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۳۲.
۱۱. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۱، ص۳۹۷.    
۱۲. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۲، ص۳۹.    
۱۳. صدر، سیدحسن، نهایة الدرایه، ص۱۹۲.    
۱۴. عاملی، محمد بن عبدالصمد، وصول الاخیار الی اصول الاخبار، ص۱۰۲.    


منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث مجهول»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص ۲۶۹.    


جعبه ابزار