حدیث متفق علیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث متفق علیه، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به خبری که دو نفر از محدثان یا بیشتر بر نقل آن اتفاق کنند، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاح

[ویرایش]

هر چه سند حدیثی محکم‌تر باشد اعتبار آن بیشتر است از این رو اگر محدثین بر نقل حدیثی اتفاق کنند آن حدیث دارای مزیت غیر قابل انکار است.
لذا حدیثی که حداقل دو نفر از محدثان یا بیشتر بر نقل آن اتفاق کرده باشند مانند متفقات مسلم و بخاری را حدیث متفق علیه گویند.

اعتبار حدیث متفق علیه

[ویرایش]

از جهت اعتبار، حدیثی را که فضلاء اصحاب ائمه (علیهم‌السّلام) از امام نقل کنند ملحق به حدیث متفق علیه است مانند روایتی که زرارة بن اعین و محمد بن مسلم و یزید بن معاویه و امثال ایشان از امام صادق (علیه‌السّلام) یا امام باقر (علیه‌السّلام) نقل کنند که به آن روایت فضلاء یا روایت متفق علیه بین الاصحاب نیز می‌گویند. هم چنین روایتی را که کلینی و صدوق یا مشایخ ثلاثه - کلینی، صدوق و شیخ طوسی - بر نقل آن اتفاق کنند دارای مزیت و اعتبار است.
بعضی حدیث متفق علیه را قسمی از حدیث صحیح شمرده‌اند و بعضی قسمی از حدیث حسن.

تعبیرات مترادف

[ویرایش]

مرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: روایت متفق علیه و متفق علیه، خبر متفق علیه، مجمع علیه، حدیث مجمع علیه، خبر مجمع علیه و روایت مجمع علیه.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۷.
[۴] درایة الحدیث، ص۵۱.
[۵] مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۵۰.
[۶] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۴، ص۳۵۶.
[۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۰.
[۸] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۴.
[۹] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۱۱.
[۱۰] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵-۱۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۶۷.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۶.    
۳. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۴۱.    
۴. درایة الحدیث، ص۵۱.
۵. مدیرشانه‌چی، کاظم، علم الدرایه، ص۵۰.
۶. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۴، ص۳۵۶.
۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۰.
۸. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۰۴.
۹. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۱۱.
۱۰. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵-۱۶۶.
۱۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۰، ص۶۵.    


منبع

[ویرایش]
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث متفق علیه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۷.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی | خبر واحد
جعبه ابزار