حدیث ضعیف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث ضعیف از اقسام خبر واحد می‌باشد.


اصطلاح حدیث ضعیف

[ویرایش]

حدیث ضعیف، اصطلاحی در علم درایه است.

خصوصیات حدیث ضعیف

[ویرایش]

حدیثی را ضعیف خوانند که همه یا بعض راویانش فاقد شرایط معتبر در حدیث صحیح، حسن و موثق باشند، مانند اینکه در سند حدیث راوی مجهول یا فاسد العقیده که توثیق نشده، وجود داشته باشد، گر چه باقی امامی و عادل باشند.
[۱] الدرایة (شهید ثانی) ص۲۴.

حدیث ضعیف- قطع نظر از قراین و شواهد بیرونی- حجّت نیست؛ لیکن در اینکه عمل مشهور به مفاد آن، ضعف آن را جبران می‏کند یا نه، اختلاف است.
[۲] الدرایة (شهید ثانی) ص۲۷-۲۸.
[۴] مصباح الفقاهة ج۱، ص۷.
قول به جبران، نظر مشهور استچنان که قول مشهور عمل به اخبار ضعیف در سنن (مستحبات و مکروهات) است که در اصطلاح از آن به قاعده تسامح در ادله سنن تعبیر می‏کنند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدرایة (شهید ثانی) ص۲۴.
۲. الدرایة (شهید ثانی) ص۲۷-۲۸.
۳. التنقیح (الطهارة) ج۱، ص۴۷۷.    
۴. مصباح الفقاهة ج۱، ص۷.
۵. التنقیح (الطهارة) ج۹، ص۳۸۰.    
۶. القواعد الفقهیة (بجنوردی) ج۳، ص۳۳۳.    
۷. مأة قاعدة فقهیة ص۹۵.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۲۶۵-۲۶۶.    


جعبه ابزار