حج قران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحج قِران از اقسام حج است و از آن در باب حج سخن گفته‌اند.


علت نام گذاری حج قران

[ویرایش]

حج بر سه قسم است: حج تمتع، حج افراد و حج قِران. علّت نامگذاری این قسم به قران، همراه آوردن قربانی هنگام احرام بستن‌ است.
[۱] مهذّب الاحكام، ج۱۲، ص۳۱۵- ۳۱۶.


ویژگی حاجی در حج قران

[ویرایش]

حج قران، همچون حج افراد وظیفه اهالی مکه و کسانی است که در محدوده دوازده یا ۴۸ میلی مکه- بنابر اختلاف اقوال در مسئله- سکونت دارند ( آفاقی).

کیفیت حج قران

[ویرایش]

بنابر مشهور، مناسک و شرایط حج قران همانند حج افراد است، جز در قربانی که در حج افراد قربانی وجود ندارد، لیکن شرط حج قران همراه داشتن قربانی هنگام محرم شدن است. البته قربانی کردن در منی بر قارن مستحب است؛ لیکن اگر قربانی همراه آورده را اشعار یا تقلید کند قربانی در منیٰ واجب می‌گردد و تبدیل آن جایز نیست.
[۶] مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۲۴۶.
[۷] مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۳۱۰.


احکام حج قران

[ویرایش]

حج گزار در حج قران بدون ضرورت نمی‌تواند به عمره تمتع عدول کند.
بنابر قول اکثر، بلکه مشهور حج گزارِ قارن مخیر است احرام را با یکی از این سه: تلبیه، اشعار و تقلید ببندد؛ لیکن در صورت اختیار تلبیه، اشعار یا تقلید مستحب است؛ چنان که در صورت بستن احرام با اشعار یا تقلید، تلبیه استحباب دارد.
بنابر مشهور، قارن می‌تواند طواف- اعم از واجب و مستحب- را قبل از وقوف به عرفات انجام دهد؛ لیکن در اینکه- در این صورت- تجدید تلبیه پس از هر طواف لازم است و در صورت عدم تجدید از احرام خارج می‌شود، یا اینکه تجدید تنها در حج افراد لازم است، و یا در هیچ کدام لازم نیست و خروج از احرام تنها با نیت آن امکان پذیر است، اختلاف می‌باشد.
چنانچه قارن، محصور ( احصار) و به جهت آن از احرام خارج گردد، بنابر قول مشهور باید در سال بعد حج قران انجام دهد و به جا آوردن حجی دیگر از آن کفایت نمی‌کند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهذّب الاحكام، ج۱۲، ص۳۱۵- ۳۱۶.
۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۴- ۴۷.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۰.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۹۶.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۹، ص۱۹۲- ۱۹۶.    
۶. مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۲۴۶.
۷. مهذّب الاحكام، ج۱۴، ص۳۱۰.
۸. جواهر الکلام، ج۱۷، ص۷۴.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۵- ۵۷.    
۱۰. مستند الشیعه، ج۱۱، ص۳۰۹    
۱۱. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۶- ۵۷.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۷۸.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۵۹- ۶۵.    
۱۴. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۵۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۲۳۲- ۲۳۳.    رده‌های این صفحه : اقسام حج | حج | فقه
جعبه ابزار