حجیت شهرت روایی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصحّت ترجیح دادن خبر مطابق شهرت روایی، هنگام تعارض چند خبر می باشد.


معنای حجیت شهرت روایی

[ویرایش]

حجیت شهرت روایی، یعنی صحت استناد به آن در باب تعارض اخبار برای ترجیح یکی از آنها بر دیگری، در جایی که خبرها از همه جهات با یک دیگر مساوی می‌باشند.

اقوال اصولیون درباره حجیت شهرت روایی

[ویرایش]

عده‌ای از اصولی‌ها شهرت روایی را از ممیزات حجت از لاحجت می‌دانند، اما مشهور اصولیون شهرت روایی را از مرجحات منصوص در باب تعارض اخبار می‌دانسته و مدرک آن را « مقبوله عمر بن حنظله » و غیر آن ذکر نموده‌اند. در مقبوله عمر بن حنظله آمده است: «خذ بما اشتهر بین اصحابک؛ به هر روایتی که میان اصحاب شهرت دارد عمل کن».
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۱۵.
[۶] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۱۷۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاصول العامة للفقه المقارن، طباطبایی حکیم، محمد تقی، ص۲۲۱.    
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۳۱۵.
۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۱۵۱.    
۴. فوائد الاصول، نائینی، محمد حسین، ج۳، ص۱۵۳.    
۵. اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۲، ص۹۹.    
۶. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۸، ص۱۷۸.
۷. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۲، ۱، ص۲۷۲.    
۸. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۴۱۷.    
۹. المعجم الاصولی، حیدر، محمد صنقور علی، ج۲، ص۲۳۸.    
۱۰. منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۴، ص ۳۸۹-۳۸۸.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۴۰۲، برگرفته از مقاله «حجیت شهرت روایی».    جعبه ابزار