حبیب‌اللّه بن رجب‌علی فریبی تهرانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحبیب‌اللّه بن رجب‌علی فریبی تهرانی اصفهانی، شاعر ادیب، متخلّص به «فریبی» از سخن‌وران قرن دوازدهم هجری


معفی اجمالی

[ویرایش]

میرزا حبیب‌اللَّه بن میرزا رجب‌علی طهرانی، شاعر ادیب، متخلّص به «فریبی». از سخن‌وران قرن دوازدهم هجری است. در اصفهان متولّد شده و در این شهر به کسب علم و ادب پرداخته است. از معاشران آذر بیگدلی بوده و در سال ۱۱۸۶ق وفات یافته است. مادّه تاریخ فوت او را آذر بدیههً چنین یافته است:
«شد بجنّت الماوا میرزا حبیب اللَّه» ۱۱۸۶
این شعر از اوست:
یاران با هم چو عیش بنیاد کنید ••••• در صحبت هم خاطر خود شاد کنید
شکرانه عیش و کامرانی گاهی ••••• از حسرت و ناکامی ما یاد کنید
[۱] آذربیگدلی، لطفعلی‌بن‌آقاخان، تذکره آتشکده، نیمه دوم، ص۶۳۴.
[۲] مفتون دنبلی، عبدالرزاق بن نجف‌قلی، تذکره نگارستان دارا، ص۲۴۲-۲۴۳.
[۳] حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۶۲۰-۶۲۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آذربیگدلی، لطفعلی‌بن‌آقاخان، تذکره آتشکده، نیمه دوم، ص۶۳۴.
۲. مفتون دنبلی، عبدالرزاق بن نجف‌قلی، تذکره نگارستان دارا، ص۲۴۲-۲۴۳.
۳. حسین‌صبا، محمدمظفر، تذکره روز روشن، ص۶۲۰-۶۲۱.
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۹، ص۸۳۰.    


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۴۲۷-۴۲۸.    جعبه ابزار