جوزجانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوزجانی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

ابواسحاق جوزجانی، جوزجانی‌، ابواسحاق‌ ابراهیم‌بن‌ یعقوب‌بن‌ اسحاق‌ سعدی‌، محدّث‌ قرن‌ دوم‌ و سوم‌
ابوعبید جوزجانی، جوزجانی‌، ابوعبید عبدالواحد، شاگرد و مصاحب‌ ابن‌ سینا
ابوعلی جوزجانی، جوزجانی‌، ابوعلی‌ حسن‌ بن‌ علی‌، از عرفای‌ بزرگ‌ خراسان‌ در قرن‌ سوم‌
عثمان بن محمد جوزجانی، مشهور به‌ منهاج‌ سراج‌، قاضی ‌، شاعر و مورخ ‌ ایرانی‌ دربار غوریان ‌ و سلاطین‌ هند در سده هفتم ‌ و مؤلف‌ کتاب‌ طبقات‌ ناصری
موسی بن سلیمان جوزجانی، جوزجانی‌، ابوسلیمان‌ موسی‌بن‌ سلیمان‌، محدّث‌ و فقیه‌ حنفی‌ اوایل‌ قرن‌ سوم‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار