جوجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجوجه‌ نوزاد پرنده است. از احکام آن به مناسبت در بابهاى طهارت، حج و اطعمه و اشربه سخن گفته‌اند.


احکام جوجه

[ویرایش]

جوجه درون تخم اگر بعد از دمیده شدن روح در آن بمیرد، میته و نجس است؛ لیکن نجاست آن قبل از دمیده شدن روح اختلافى است. بر نجاست ادعاى اجماع شده است.
[۱] العروةالوثقى، ج۱، ص۱۲۸.
[۳] مهذّب الاحکام، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۱.

جوجه پرنده حرم در حرمت شکار و ثبوت کفاره حکم مادر خود را دارد.
بنابر تصریح برخى، مُحرمى که تخم پرنده‌اى را شکسته است در صورت مرده بودن جوجه درون آن یا فاسد بودن تخم و یا سالم بیرون آمدن جوجه، کفّاره بر عهده‌اش نمى‌آید.
شرط حلیت پرنده شکار شده، قدرت داشتن آن بر پرواز است؛ از این‌رو، جوجه‌اى که هنوز توان پرواز پیدا نکرده با شکار حلال نمى‌شود، مگر آنکه قبل از مردن ذبح گردد.
شکار حیوان دریایی براى محرم جایز است. میزانِ بَرّى یا بحرى بودن حیوان، تخم یا جوجه‌گذارى در دریا یا خشکی است. بنابر این، حیوانى که در خشکى تخم یا جوجه مى‌گذارد، بَرّى و آن که در دریا تخم یا جوجه مى‌گذارد، بحرى به شمار مى‌رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. العروةالوثقى، ج۱، ص۱۲۸.
۲. مستمسک العروة، ج۱، ص۳۳۳.    
۳. مهذّب الاحکام، ج۱، ص۳۳۰-۳۳۱.
۴. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۹۳.    
۵. مجمع الفائدة، ج۶، ص۳۳۲.    
۶. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۲۱۷.    
۷. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۵۵.    
۸. مستند الشیعة، ج۱۱، ص۳۵۰.    
۹. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۲۹۵.    
۱۰. جواهر الکلام، ج۲۰، ص۱۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۳، ص۱۳۶.    


جعبه‌ابزار