جواهری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجواهری ممکن است اسم برای اشخاص یا خاندان‌های ذیل باشد:

آل جواهری، خاندان‌ علمی‌ شیعی‌ در قرن‌ سیزدهم‌ تا پانزدهم‌ در عراق‌

شیخ جواد جواهری، از علمای سیاستمدار مجاهد شیعه عراق در قرن چهاردهم هجری
محمدمهدی جواهری، بزرگترین‌ شاعر کلاسیک‌ عراقی ایرانی‌ تبار در نیمه قرن‌ چهاردهم‌
محمدابراهیم بن محمداسماعیل جواهری اصفهانی، از فضلا و علمای معاصر در اصفهان
محمد بن محمدحسن نجفی جواهری، فرزند صاحب جواهر
حسین‌ بن محمد جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
میراحمد بن حسین نجفی جواهری، فرزند حسین‌ بن محمد جواهری‌ و شاگرد آخوند خراسانی و سیدمحمدکاظم‌ طباطبایی‌ یزدی‌
یحیی‌ بن میراحمد نجفی جواهری، فرزند میراحمد بن حسین نجفی جواهری‌، شاگرد آیت‌اللّه‌ سیدابوالقاسم‌ خوئی‌
علی‌ بن میراحمد نجفی جواهری، فرزند میراحمد بن حسین نجفی جواهری‌، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
حسن جواهری، نواده شیخ‌ حسین‌ بن محمد جواهری، از نویسندگان‌ و شاعران‌ و ادیبان‌ معروف‌ عراق‌
علی بن محمد علاوی‌ جواهری، نواده صاحب جواهر و شاگرد شیخ انصاری
عباس بن علی نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
هادی بن عباس نجفی جواهری، فرزند عباس بن علی نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
جواد بن علی‌ جواهری‌ علاوی‌، فرزند علی بن محمد علاوی‌ جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
عبدالحسین‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، فرزند صاحب‌ جواهر، از شاگردان‌ شیخ‌ مرتضی‌ انصاری‌
احمد بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری، فرزند عبدالحسین‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
محمدحسن‌ بن احمد نجفی جواهری، فرزند احمد بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
شریف‌ بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری، فرزند عبدالحسین‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، شاگرد میرزای‌ شیرازی‌
محسن‌ بن شریف‌ نجفی جواهری، فرزند شریف‌ بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری، فقیه‌، ادیب‌ و شاعر
عبدالرسول‌ بن شریف‌ نجفی جواهری، فرزند شریف‌ بن عبدالحسین‌ نجفی جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
محمدتقی‌ بن عبدالرسول‌ نجفی جواهری، فرزند عبدالرسول‌ بن شریف‌ نجفی جواهری‌، شاگرد سیدابوالقاسم‌ خوئی‌
عبدعلی‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، فرزند صاحب‌ جواهر، از عالمان‌ نجف
عبدالحسین‌ بن عبدعلی‌ نجفی جواهری، فرزند عبدعلی‌ بن محمدحسن نجفی جواهری‌، ادیبی‌ متبحر و شاعری‌ توانا
عبدالعزیز جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری
باقر بن محمدحسن نجفی جواهری، فرزند صاحب‌ جواهر
صادق‌ جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری و شاگرد آخوند خراسانی‌
علی‌ جواهری، یکی از شخصیت‌های خاندان آل جواهری و از مراجع‌ تقلید مشهور زمان خود
حسن‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، کوچک‌ترین‌ فرزند صاحب‌ جواهر
عبدالصاحب‌ بن حسن‌ نجفی جواهری، فرزند حسن‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، شاگرد آقاضیاءالدین‌ عراقی‌
جواد بن حسن نجفی جواهری، فرزند حسن‌ بن محمدحسن نجفی جواهری، از عالمان‌ نیکوسیرت‌
جعفر بن‌ باقر نجفی جواهری، از عالمان‌ خرمشهر در زمان‌ حکومت‌ رضاشاه‌
عیسی‌ بن موسی‌ نجفی جواهری، نوه صاحب‌ جواهر، و از عالمان نجف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار