جنود الهی در آسمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند در آسمان برای خود لشکریانی دارد که این جنود در اختیار خداوند هستند.


لشکریان خداوند در آسمان

[ویرایش]

لشکریان آسمانی، در اختیار خداوند می باشند.
وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین.و ما بعد از او بر قومش هیچ لشکری از آسمان نفرستادیم، و هرگز سنت ما بر این نبود؛ .دیدیم که مردم شهر انطاکیه چگونه به مخالفت با پیامبران الهی قیام کردند اکنون ببینیم سرانجام کارشان چه شد؟
قرآن در این زمینه مى گوید: ((ما بر قوم او بعد از وى هیچ لشکرى از آسمان نفرستادیم ، و اصولا سنت ما چنین نیست که براى نابود ساختن این اقوام سرکش متوسل به این امور شویم (و ما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء و ما کنا منزلین ).
ما نیازى به این امور نداریم ، تنها یک اشاره کافى است که همه آنها را خاموش سازیم و به دیار عدم بفرستیم و تمام زندگى آنها را در هم بکوبیم .

← آیات مشابه


.. ولله جنود السمـوت والارض وکان الله علیمـا حکیمـا.او کسی است که آرامش را در دلهای مؤمنان نازل کرد تا ایمانی بر ایمانشان بیفزایند؛ لشکریان آسمانها و زمین از آن خداست، و خداوند دانا و حکیم است.
ولله جنود السمـوت والارض وکان الله عزیزا حکیمـا.لشکریان آسمانها و زمین تنها از آن خداست؛ و خداوند شکست‌ناپذیر و حکیم است.! .در آخرین آیه مورد بحث بار دیگر به عظمت قدرت خداوند اشاره کرده ، مى گوید: ((جنود و لشکریان آسمان و زمین از آن خدا است و خداوند عزیز و حکیم است )) (و لله جنود السموات و الارض و کان الله عزیزا حکیما).
این سخن یک بار در ذیل مقامات و مواهب اهل ایمان آمد، و یک بار هم در اینجا در ذیل مجازات منافقان و مشرکان ، تا روشن شود خداوندى که تمام جنود آسمان و زمین تحت فرمانش قرار دارند هم قدرت بر آن دارد هم توانائى بر این ، هر گاه دریاى رحمتش موج زند شایستگان را هر جا باشند شامل مى شود، و هر گاه آتش قهر و غضبش زبانه کشد مجرمى را قدرت فرار از آن نیست .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۲۸.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۵۷.    
۳. فتح/سوره۴۸، آیه۴.    
۴. فتح/سوره۴۸، آیه۷.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۲، ص۳۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱۰، ص۵۶، برگرفته از مقاله «جنود الهی در آسمان»    


رده‌های این صفحه : آسمان | جنود الهی | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار