جمع (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جمع ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جمع (علوم قرآنی)، یکی از اسلوب‌های بدیعی قرآن و از محسنات معنوی، به معنای جمع کردن بین دو یا چند چیز در حکم واحد
جمع (فقه)، استعمال در معانی مختلف و دارای کاربردهای گوناگون در فقه
جمع (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق و به معنای وحدت عرضی برای امور متکثر بالذات
جمع (ادبی)، از اصطلاحات ادبی و دارای معانی مختلف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار