جفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجَفر به فتح جیم به علم حروف و تأثیر آنها گفته می شود.


معنای جَفر در لغت

[ویرایش]

علم حروف را می گویند.

توضیح علم جفر

[ویرایش]

علم جفر که از آن به علم تکسیر نیز تعبیر می‌کنند، علمی است که در آن از اقسام و خواص حروف و چگونگی تأثیر آنها، بحث می‌شود.

کاربرد جفر در فقه

[ویرایش]

از احکام آن به مناسبت در باب تجارت و شهادات سخن گفته‌اند.

احکام جفر

[ویرایش]

بنابر تصریح برخی، فراگیری علم جفر جایز است؛ لیکن برخی پیشگویی جزمی و حتمی از طریق جفر و مانند آن را حرام دانسته‌اند.
[۵] مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۳.


جفر و شهادت

[ویرایش]

علم هر کس برای خود او حجت است، هرچند از راه غیر متعارف همچون جفر به دست آید؛ لیکن بنابر تصریح برخی، شهادت و نیز قضاوت بر اساس آن جایز نیست.
[۶] فقه الشیعة، ج۲، ص۶۸-۶۹.


جفر و تقلید

[ویرایش]

چنان که تقلید از کسی که به احکام شرع از راهی جز ادلّه اجتهاد‌ (کتاب، سنت، اجماع و عقل)، مانند جفر دست یافته، جایز نیست.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۸۱.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۹۲.    
۳. کتاب المکاسب، ج۲، ص۳۹.    
۴. ارشاد السائل، ص۹۷.    
۵. مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۲۳.
۶. فقه الشیعة، ج۲، ص۶۸-۶۹.
۷. تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۴۵.    
۸. مصباح الاصول، ج۲، ص۴۳۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۹۷.    


رده‌های این صفحه : علم جفر و جامعه
جعبه ابزار