جعل مرکب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل مرکب به معنی قرار دادن چیزی برای چیزی دیگر است.


تعریف جعل مرکب

[ویرایش]

جعل مرکب ، مقابل جعل بسیط و به معنای قرار دادن چیزی برای چیز دیگر ـ جعل شیی ء لشیء ـ می باشد ، به گونه‌ای که معنای " کان ناقصه " را افاده نماید ، مانند : جعل وجوب برای نماز از سوی شارع .
[۲] ایضاح الكفایة ، فاضل لنكرانی ، محمد ، ج۴ ، ص۴۶.
[۳] تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۷.
[۴] شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۳۴.
[۶] آراؤنا فی اصول الفقه ، طباطبایی قمی ، تقی ، ج۲ ، ص۱۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المحصول فی علم الاصول، سبحانی، جعفر، ج۳، ص۱۹.    
۲. ایضاح الكفایة ، فاضل لنكرانی ، محمد ، ج۴ ، ص۴۶.
۳. تهذیب الاصول ، سبزواری ، عبدالاعلی ، ج۲ ، ص۱۷.
۴. شرح اصول فقه ، محمدی ، علی ، ج۳ ، ص۳۴.
۵. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۲۸.    
۶. آراؤنا فی اصول الفقه ، طباطبایی قمی ، تقی ، ج۲ ، ص۱۰.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۷، برگرفته از مقاله «جعل مرکب».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار