جعل استقلالی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل استقلالی به معنی ایجاد اعتباری یا تکوینی یک چیز بدون لحاظ چیز دیگر است.


تعریف جعل استقلالی

[ویرایش]

جعل استقلالی ، مقابل جعل تبعی می باشد. در این جعل ، جاعل حکمی را به طور مستقل جعل می نماید، مانند : احکام تکلیفی که دارای جعل مستقل می باشد؛ یعنی شارع مقدس آن‌ها را به طور مستقل جعل نموده است ، نه به تبع حکم دیگر . در این گونه موارد ، جاعل ، موضوع را به طور مستقل لحاظ نموده و حکم را بر نفس همان موضوع جعل می نماید.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ایضاح الکفایة، فاضل لنکرانی، محمد، ج ۵، ص ۳۱۶-۳۱۷.    


منبع

[ویرایش]


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۶، برگرفته از مقاله «جعل استقلالی».    


جعبه ابزار