جعفر خان میناکار اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر خان میناکار اصفهانی، از اساتید فن مینا‌کاری در اواخر عهد صفویّه در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر خان میناکار، از اساتید فن میناکاری در اواخر عهد صفویّه است. وی در سال ۱۱۲۴ق در اصفهان درگذشت. میرزا محسن تاثیر تبریزی در مادّه تاریخ وفات او گفته است:
سالی که رفت جعفر آرام از جهان ••••• طبع مصاحبان همگی زین اَلَم فسرد
می‌گشت فکر از پی تاریخ فوت او ••••• افسوس خورد و گفت: «رفیق شفیق مُرد»
[۱] همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۶۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. همایی، جلال‌الدین، تاریخ اصفهان (هنر و هنرمندان)، ص۳۶۶.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۴۲.    جعبه ابزار