جعفر حسینی خان احمدخانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر حسینی خان احمدخانی، از ادباء و فضلای قرن دوازدهم هجری در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر حسینی خان احمدخانی، از ادباء و فضلای قرن دوازدهم هجری است. در اصفهان ساکن بود و در علم و ادب بهره فراوان داشت.
وی در سال ۱۱۶۰ق نسخه‌ای از «سواطع الالهام» فیض کاشانی را در تملک خود داشته و در سال ۱۱۶۳ق تقریظ فارسی بر آن نوشته و نیز بر آن کتاب حواشی ارزشمندی نوشته است که حاکی از احاطه او به فنون ادب و مراتب فضل و علم او است. خط او نیز زیبا بوده و نسخ و نستعلیق را خوش می‌نوشته است. گمان می‌رود او از خاندان کارکیاخان احمد از حکام گیلان در عصر صفویه باشد.
[۱] حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۱۱۹.
[۲] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۱۳۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حسینی اشکوری، سیداحمد، تراجم الرّجال، ج۱، ص۱۱۹.
۲. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الکواکب المنتشره، ص۱۳۳.


منبع

[ویرایش]
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۳۳۷-۳۳۸.    


جعبه ابزار