جعفر بن محمدابراهیم آل‌ابراهیم دهکردی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعفر آل‌ابراهیم بن ملّامحمّدابراهیم دهکردی، شاعر، نویسنده و خوشنویس معاصر در اصفهان می‌باشد.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

جعفر آل‌ابراهیم بن ملّامحمّدابراهیم دهکردی، شاعر، نویسنده و خوشنویس معاصر در سال ۱۳۲۵ق در شهرکرد متولّد شد. مقدمات علوم را در آنجا انجام داد. سپس با برادر خود باقر آل‌ابراهیم به اصفهان آمده، در مدرسه صدر ساکن و به تکمیل معلومات و فضائل خویش همت گماشت و در جمیع فنون خصوصاً ادبیات زحمت فراوان کشید و از سال ۱۳۱۲ش در اصفهان به شغل دبیری مشغول گردید. سپس به تهران رفته و در دبیرستان‌ها و دانشگاه ملی ایران [دانشگاه شهید بهشتی فعلی) به تدریس پرداخت.
وی در خط نیز مهارتی به سزا داشته و نستعلیق را خوش می‌نوشت. طبع شعر نیز داشته و ابتدا «نائل» و سپس «صبا» تخلّص می‌نمود و اشعارش در مطبوعات اصفهان به چاپ می‌رسید. او در شعر و خوشنویسی از شاگردان میرزا عباس‌خان شیدای دهکردی است.

تالیفات

[ویرایش]

کتب زیر از تالیفات اوست:
۱. «بدایة الادب» ۲. «تاریخ ادب عرب» ۳. «دیوان شعر» ۴. دستور زبان فارسی» ۵. منتخب ادبیات نظم و نثر فارسی»
این شعر از اوست:
همت از ناصح صاحب نفسی باید خواست •••••• روی بر درگه صاحب نگهی باید کرد
تا به سر منزل مقصود بسی مرحله‌هاست ••••• طیّ هر مرحله با خضر رهی باید کرد
خواهی ار بوسه زند چرخ رکابت هر صبح ••••• پای در حلقه خورشید و مَهی باید کرد
[۱] مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۹۰-۴۹۲.
[۲] نیک‌زاد امیرحسینی، کریم، شناخت سرزمین چهارمحال، ص۶۳۴-۶۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سید مصلح‌الدین، تذکره شعرای معاصر اصفهان، ص۴۹۰-۴۹۲.
۲. نیک‌زاد امیرحسینی، کریم، شناخت سرزمین چهارمحال، ص۶۳۴-۶۳۵.


منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۲، ص۲۷۹-۲۸۰.    جعبه ابزار