جزیره (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جزیره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

جزیره (مدینه)، از نام‌های مدینه
جزیره (سرزمین بین دجله و فرات)، سرزمین بین دجله و فرات
جزیرة العرب، پهناورترین شبه جزیره جهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار