جری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجِرّى به کسر جیم و تشدید راء، نوعي ماهی بدون پولک می باشد و عنوان ياد شده در باب اطعمه و اشربه آمده است.


بيان لفظ جري

[ویرایش]

جِرّى (جِرّيث)، نوعى ماهى بدون پولک مي باشد که برخى لغویان آن را به مارماهی معنا کرده‌اند؛ ليکن توأمان ذکر شدن آن دو در روایات و کلمات فقها ، ظهور در مغايرت آنها با يکديگر دارد.

احکام جری

[ویرایش]

جرّى از ماهيهاى حرام گوشت است که خوردن آنها حرام است و خورنده تعزیر مى‌شود. خرید و فروش آن نيز حرام و
باطل است.
در برخى روايات، جرّى از مسوخ شمرده شده که خداوند گروهى از بنی اسرائیل را به صورت آن مسخ کرده است .


پانويس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ج۲، ص۱۲۸.    
۲. اصول کافی ج۱، ص۳۴۶.    
۳. اصول کافی ج۱، ص۳۵۰.    
۴. اصول کافی ج۶، ص۲۱۹.    
۵. المقنع، ج۱، ص۴۲۳.    
۶. الانتصار، ج۱، ص۴۰۰.    
۷. المراسم العلویة، ج۱، ص۲۰۹.    
۸. المبسوط، ج۶، ص۲۷۶.    
۹. النهایة، ج۱، ص۵۷۶و۷۱۳.    
۱۰. المهذب، ج۲، ص۵۳۶-۵۳۷.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۳۶، ۲۴۳-۲۴۴.    
۱۲. کتاب السرائر، ج۲، ص۲۲۲.    
۱۳. وسائل الشیعة، ج۲۴، ص۱۰۷.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۷۶.    


جعبه ابزار