جایگاه آدم (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجایگاه حضرت آدم علیه‌السلام، بهشت بود اما بعد از عصیان، جايگاه آدم علیه‌السلام و نسل او زمین شد. در این مقاله آیات مربوط به جایگاه آدمعلیه‌السلام معرفی می‌شوند.


جایگاه حضرت آدم قبل از عصیان

[ویرایش]

بهشت آدم علیه‌السلام، مأوا و مسکن او پيش از عصیان:
۱. «وقلنا يادم اسكن أنت وزوجك الجنَّة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين؛و گفتيم اي آدم تو با همسرت در بهشت سكونت كن، و از (نعمتهاي) آن گوارا هر چه مي‌خواهيد بخوريد (اما) نزديك اين درخت نشويد كه از ستمگران خواهيد شد!»
۲. «ويادم اسكن أنت وزوجك الجنّة فكلا من حيث شئتما ولاتقربا هذه الشّجرة فتكونا من الظَّلمين؛و اي آدم تو و همسرت در بهشت ساكن شويد و از هر جا كه خواستيد بخوريد اما به اين درخت نزديك نشويد كه از ستمكاران خواهيد شد. »
۳. «فقلنا يادم إنَّ هذا عدوٌّ لَّك ولزوجك فلايخرجنّكما من الجنّة فتشقى‌؛گفتيم: اي آدم اين دشمن تو و همسر تو است، مبادا شما را از بهشت بيرون كند كه به زحمت و رنج خواهي افتاد.»

جایگاه حضرت آدم بعد از عصیان

[ویرایش]

زمین، جايگاه آدم علیه‌السلام و نسل او پس از عصيان:
۱. «فأزلّهما الشّيطن عنها فأخرجهما ممّا كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‌ حين؛پس شيطان موجب لغزش آنها شد، و آنانرا از آنچه در آن بودند (بهشت) خارج ساخت، و (در اين هنگام) به آنها گفتيم همگي (به زمين) فرود آئيد در حالي كه بعضي دشمن ديگري خواهيد بود، و براي شما تا مدت معيني در زمين قرارگاه و وسيله بهره برداري است. »
۲. «قال اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌّ ولكم فى الأرض مستقرٌّ ومتع إلى‌ حين؛فرمود: (از مقام خويش فرود آئيد در حالي كه بعضي نسبت به بعض ديگر دشمن خواهيد بود (شيطان دشمن شماست و شما دشمن او) و براي شما در زمين قرارگاه و وسيله بهره گيري تا زماني خواهد بود. »

عناوین مرتبط

[ویرایش]

هبوط آدم (قرآن).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۳۵.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۹.    
۳. طه/سوره۲۰، آیه۱۱۷.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۳۶.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۲۴.    


منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۱، ص۱۹۳، برگرفته از مقاله «جایگاه آدم علیه‌السلام».    


رده‌های این صفحه : حضرت آدم | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار