جامع التواریخ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجامع التواریخ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

جامع التواریخ (رشیدالدین همدانی)، کتابی مشهور در تاریخ مغول به زبان فارسی، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی

جامع التواریخ (تاریخ اسماعیلیان و فاطمیان‌)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش اسماعیلیان و فاطمیان
جامع التواریخ (تاریخ اغوز)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش تاریخ اغوز
جامع التواریخ (تاریخ افرنج)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش تاریخ افرنج
جامع التواریخ (تاریخ اقوام پادشاهان ختای‌)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش تاریخ اقوام پادشاهان ختای
جامع التواریخ (تاریخ بنی اسرائیل‌)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش تاریخ بنی‌اسرائیل
جامع التواریخ (تاریخ هند و سند و کشمیر)، تألیف خواجه رشیدالدین فضل‌اللّه همدانی، بخش تاریخ هند و سند و کشمیر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار