جارالله (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجارالله ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اسم برای اشخاص ذیل باشد:

عنوان
جارالله (مجاوران مکه)، اصطلاحی ترکیبی به معنای همسایه خدا یا در پناه خدا، اطلاق شده به مجاوران مکه

اعلام و اشخاص
جارالله رومی، ابوعبدالله ولی الدین بن مصطفی (د ۱۱۵۱ق/ ۱۷۳۸م)، فقیه و قاضی حنفی
جارالله زمخشری، محمود بن عمر بن محمد بن عمر خوارزمی از بزرگان مذهب حنفی و معتزلی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار