تکذیب پاداش (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افکسانی که پاداش‌های خداوند را تکذیب می‌کنند در زندگی در مسیر دشواری قرار خواهند گرفت.


آیات دال بر تکذیب پاداش

[ویرایش]

تكذيب پاداشهاى الهى موجب افتادن در مشكلات:
وكذّب بالحسنى‌• فسنيسّره للعسرى‌. و پاداش نيك (الهى) را تكذيب كند. ما به زودى او را در مسير دشوارى قرار مى‌دهيم.

← توضیح آیات


كلمه «حسنى» صفتى است كه در جاى موصوف خود نشسته و تقديرش چنين است: «و صدق بالعدة الحسنى‌» و مقصود از «عده» وعده ثوابى است كه خداى متعال مى‌دهد.
درآیات سوره لیل خداوند از دو گروه سخن مى‌گويد: گروهى مؤمن و با تقوی و سخاوتمند، و گروهى بى ايمان و بى تقوى و بخیل.
گروه اول با استفاده از توفیقات الهی مسير خود را با سهولت پيموده و به سوى بهشت و نعمتهاى آن روان مى‌شوند، در حالى كه گروه دوم در زندگى با انبوه مشكلات روبرو هستند، اموال سرشارى را جمع مى‌كنند و مى‌گذارند و مى‌روند و جز حسرت و اندوه و وبال و مجازات الهی بهره‌اى عائدشان نمى‌شود و متاعى نمى‌خرند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لیل/سوره۹۲، آیه۹.    
۲. لیل/سوره۹۲، آیه۱۰.    
۳. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۶۸.    
۴. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱۰، ص ۷۶۰.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۷، ص۷۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۷، ص۱۰۶، برگرفته از مقاله «تکذیب پاداش».    


رده‌های این صفحه : ثواب | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار