تکدی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکدی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تکدی (گدایی)، درخواست کمک بلاعوض از دیگران
آداب کمک به متکدی، شماری از آداب و شیوه‌های پسندیده کمک به متکدیان در قرآن کریم
اجتناب از تکدی (قرآن)، مذمت تکدی‌گری در قرآن کریم
حقوق متکدیان (قرآن)، حقوق متکدیان در قرآن کریم
خشونت با متکدی (قرآن)، نهی قرآن کریم از خشونت با متکدی
زمینه‌های تکدی (قرآن)، بررسی زمینه‌های تکدی در جامعه از منظر قرآن کریم
شخصیت متکدیان (قرآن)، شخصیت متکدیان و حفظ آن از منظر قرآن کریم
طرد متکدیان (قرآن)، طرد متکدیان، از موارد منهی در قرآن کریم
کمک به متکدی، دستورات قرآن در کمک به متکدی در موارد ضرورت
رفع نیاز متکدی، راه‌کارهای قرآن برای رفع نیاز متکدی
انفاق به متکدیان (قرآن)، آداب و شرایط انفاق به متکدیان در قرآن کریم

کاربردهای دیگر
گدایی (جامعه‌شناسی)، آسیب‌شناسی تکدی از منظر جامعه‌شناسی
تکدی در میان ملل، بررسی تکدی و عوامل آن در ملل مختلف
حکم تکدی، حکم فقهی تکدی (گدایی ) از دیگران نسبت به افراد گوناگون با لحاظ موقعیت آنان
گواهی متکدی، عدم صلاحیت متکدی برای گواهی دادن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار