تکبر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکبر ممکن است در معانی ذیل بوده و یا اضافه به معانی ذیل باشد:

قرآن
تکبر (قرآن)، خود بزرگ بینی و آثار آن در قرآن
تکبر خدا (قرآن)، زیبنده بودن تکبر برای خداوند متعال

کاربردهای دیگر
تکبر (اخلاق)، خود بزرگ بینی و راه‌های درمان آن در اخلاق
اوصاف متکبران، تکبر به معنای اظهار برتری بر دیگران؛ خودداری از پذیرش حق


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار