توصلیات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوصلیات به تکالیف بی نیاز از قصد قربت در هنگام امتثال، یا احکام فاقد نصّ شرعی درباره فلسفه تشریع آنها اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

توصلیات به دو معنا آمده است:
۱. معنای مشهور میان اصولیون متاخر این است که اوامر و تکالیفی که از سوی خدا صادر و به صرف وجود متعلق آن در خارج، ساقط شده و سقوط امر آنها مشروط به قصد قربت نیست مانند انقاذ غریق و ادای دین توصلی نام دارند؛
۲. معنای دیگری که نزد مشهور قدما معروف شده، این است که توصلیات به احکام و تکالیفی گفته می‌شود که فلسفه و حکمت تشریع آنها، معلوم باشد.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

تعبدیات.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۷۶.    
۲. خمینی، روح الله، مناهج الوصول الی علم الاصول، ج۱، ص۲۵۸.    
۳. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۲، ص۷۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۶۹، برگرفته از مقاله «توصلیات».    


جعبه ابزار