تورک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتورّک در سه معنا به کار رفته است:
۱. نشستن بر ران چپ و نهادن پشت پای راست بر کف پای چپ.
۲. سنگینی بدن را گاه بر پای راست و گاه بر پای چپ نهادن.
۳. گذاشتن دستها بر بالای ران و تکیه کردن بر آن.
از معنای نخست در باب صلات سخن گفته شده است.


معانی تورّک

[ویرایش]

۱. نشستن بر ران چپ و نهادن پشت پای راست بر کف پای چپ. ۲. سنگینی بدن را گاه بر پای راست و گاه بر پای چپ نهادن. ۳. گذاشتن دستها بر بالای ران و تکیه کردن بر آن.
تورّک به معنای دوم و سوم در حال ایستادن انجام می‌شود.

تخصّر

[ویرایش]

از معنای سوم به «تخصّر» نیز تعبیر شده است؛ هرچند برخی آن را غیر از تخصّر دانسته و تخصّر را به تکیه دادن بر تهیگاه تعریف کرده‌اند.
[۷] البیان، ص۱۸۵.


معنای مشهور در تورّک

[ویرایش]

تورّک به معنای نخست، مشهور است. از آن در باب صلات سخن گفته شده است.

حکم تورّک

[ویرایش]

تورّک در حال قیام در نماز مکروه است. برخی آن را به معنای دوم و برخی به معنای سوم تعریف کرده‌اند. برخی نیز اجتناب از تورک به هر دو معنا را اولی دانسته‌اند.
تورّک به معنای نخست بین دو سجده، نیز پس از سجدۀ دوم، همچنین در حال خواندن تشهّد و گفتن سلام برای مردان،و در مقابل، تربّع برای زنان مستحب است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۷۹.    
۲. العروة الوثقی ج۲، ص۵۷۴.    
۳. الألفیة و النفلیة، ص۱۱۳.    
۴. تذکرة الفقهاء ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۵. العروة الوثقی ج۳، ص۳۸.    
۶. تذکرة الفقهاء ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.    
۷. البیان، ص۱۸۵.
۸. جواهر الکلام ج۱۱، ص۹۱.    
۹. العروة الوثقی ج۱ ص۷۲۲.    
۱۰. جواهر الکلام ج۹، ص۲۸۳-۲۸۴.    
۱۱. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۷۸.    
۱۲. جواهر الکلام ج۱۰، ص۲۷۲.    
۱۳. العروة الوثقی ج۲، ص۵۷۴.    
۱۴. العروة الوثقی ج۲، ص۵۹۰.    
۱۵. العروة الوثقی ج۲، ص۵۹۸.    
۱۶. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۸۲.    
۱۷. العروة الوثقی ج۲، ص۶۱۴.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۰.    


رده‌های این صفحه : تشهد | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه‌ابزار