توحید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتوحید ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

توحید در علوم اسلامی


توحید (اسلام)، اعتقاد به یگانگی خداوند و نفی هرگونه شریک برای او
توحید (قرآن)، بحث توحید و یگانگی خداوند در قرآن کریم
توحید (حدیث‌)، بحث توحید و یگانگی خداوند در احادیث معصومین (علیهم‌السلام)
توحید (فلسفه‌)، بحث توحید و یگانگی خداوند در فلسفه اسلامی
توحید (عرفان‌)، بحث توحید و یگانگی خداوند در عرفان اسلامی
توحید (کلام‌)، بحث توحید و یگانگی خداوند در کلام اسلامی

اقسام توحید


توحید افعالی، اعتقاد به فاعلیت محض بودن خدا در تمام جهان و کلیه اعمال (اعم از فعل اختیاری و غیر اختیاری) با علت و معلولش
توحید ذاتی، اعتقاد به یگانگی ذات خداوند تعالی
توحید صفاتی، عینیت ذات و صفات کمال و ذاتی خداوند
توحید در عبادت، نفی هر گونه شریکی در عبادات و پرستش برای خدا
توحید خالقیت، فی هر گونه شریکی در خالقیت برای خدا

کاربردهای دیگر واژه توحید


توحید مصاحف، گردآوری مردم بر مصحف واحد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار