تهدید افشاگران (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند به افشاگران عیوب مردم و هتک کنندگان حرمت آنان هشدار داده و آنها را به عذاب تهدید کرده است.


پوشیدن عیوب مردم

[ویرایش]

لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظـلم وکان الله سمیعـا علیما.( خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدیها (ی دیگران) را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست.)(وصف خداوند به شنوایی و آگاهی پس از بیان اوامر و نواهی، برای تهدید به کیفر گناهکاران و بشارت پاداش به اطاعت کنندگان است. )شاید علت این حکم خدا این است که همانگونه که خداوند" ستار العیوب" است دوست ندارد که افراد بشر پرده دری کنند و عیوب مردم را فاش سازند و آبروی آنها را ببرند- بعلاوه میدانیم هر انسانی معمولا نقاط ضعف پنهانی دارد که اگر بنا شود این عیوب اظهار گردد یک روح بدبینی عجیب بر سراسر جامعه سایه می‌افکند، و همکاری آنها را با یکدیگر مشکل میسازد، بنا بر این بخاطر استحکام پیوندهای اجتماعی و هم بخاطر رعایت جهات انسانی، لازم است بدون در نظر گرفتن یک هدف صحیح پرده دری نشود.

استثنا در آیه

[ویرایش]

جمله: " الا من ظلم" استثنای منقطع است و معنایش با معنای کلمه" لکن" یکی است، پس در حقیقت فرموده: " لکن من ظلم لا باس بان یجهر بالسوء من القول فیمن ظلمه و من حیث الظلم" (خدا دوست نمی‌دارد سخن زشت با صدای بلند گفتن را، لیکن کسی که مورد ظلم شخصی یا اشخاصی قرار گرفته، می‌تواند در مورد خصوص آن شخص و یا اشخاص و در خصوص ظلمی که به وی رفته، سخن زشت و با صدای بلند بگوید) و همین خودقرینه است بر اینکه چنین کسی نمی‌تواند هر چه از دهانش بیرون بیاید به او نسبت دهد و حتی آیه شریفه دلالت دارد بر اینکه نمی‌تواند بدی‌های دیگر او را که ربطی به ظلمش ندارد به زبان بیاورد بلکه تنها می‌تواند با صدای بلند ظلم کردنش را بگوید و صفات بدی از او را به زبان آورد که ارتباط با ظلم او دارد.
مفسرین هر چند که در تفسیر کلمه: " سوء" اختلاف کرده‌اند که به چه معنا است، بعضی گفته‌اند: نفرین است. بعضی دیگر گفته‌اند: نام بردن از خصوص ظلم او است و از این قبیل معانی دیگر، جز اینکه همه این معانی مشمول اطلاق آیه شریفه می‌باشد، دیگر جهت ندارد که هر مفسری کلمه سوء را به یکی از آن معانی تفسیر کند.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۱۴۸.    
۲. مجمع البیان، طبرسی، ج۳، ص۲۲۰.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۴، ص۱۸۴.    
۴. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۵، ص۲۰۱.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «افشاگران».    رده‌های این صفحه : تهدید | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار