تنجیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افپیشگویی حوادث با استناد به حرکات فلکی و امور عارض بر سیارات و همچنین تقسیط را تَنجیم گویند و از معنای اول به مناسبت در باب تجارت سخن رفته است.


منظور از تَنجیم

[ویرایش]

تنجیم به مفهوم نخست عبارت است از خبر دادن از حوادث آینده همچون ارزانی یا گرانی کالا، جنگ یا صلح، بیماری مانند وبا و نحوست یا سعادت ایّام با استناد به حرکات فلکی و اموری مانند اتّصال، افتراق، مقابله، تربیع و تسدیس که بر سیارات عارض می‏گردد.

حکم تنجیم

[ویرایش]

تنجیم با اعتقاد به استقلال حرکات فلکی و عوارض سیارات و یا مشارکت آنها با خداوند در تأثیرگذاری و ایجاد حوادث حرام می‏باشد.
البتّه پیشگویی رخدادهای آینده اگر نشأت گرفته از این اعتقاد باشد که خداوند متعال برای پیدایی هر پدیده‏ای سببی قرار داده که امور عالم را به وسیله آن اسباب تدبیر نموده و به جریان می‏اندازد و حرکات فلکی و عوارض سیارات را برای رخداد حوادثی از جمله این اسباب قرار داده، اشکال ندارد و جایز است.
خبر قطعی دادن از حوادثی که از حرکات فلکی و عوارض سیارات استخراج می‏گردد حرام است.
اِخبار از رخدادهایی همچون ماه و خورشید گرفتگی، هلال، اتّصال و افتراق سیارات که مبتنی بر اصول و قواعد علمی محکم است از تنجیم حرام به‏شمار نمی‏رود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جامع المقاصد، ج۴، ص۳۱.    
۲. جواهر الکلام، ج۲۲، ص۱۰۸-۱۰۷.    
۳. منهاج الصالحین (خوئی)، ج۲، ص۸.    
۴. هدایة العباد (گلپایگانی)، ج۱، ص۳۴۳-۳۴۲.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۴۱.    


رده‌های این صفحه : نجوم | واژه شناسی
جعبه ابزار