تناقض حقیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتناقض حقیقی به ناسازگاری ذاتی میان مدلول دو دلیل به صورت سلب و ایجاب اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تناقض حقیقی، مقابل تناقض عرضی و به معنای تنافی میان دو دلیلی که مدلول آنها ذاتاً با هم تناقض دارند، مانند: تناقض میان دو دلیلی که یکی بر وجوب نماز جمعه و دیگری بر عدم وجوب آن دلالت می‌نماید. با توجه به این که وجود هر چیزی با عدم آن نقیض می‌باشد، تنافی این دو دلیل از نوع تناقض حقیقی است.
[۱] صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، منطق نوین، ص ۳۳۹-۳۳۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدرالدین شیرازی، محمد بن ابراهیم، منطق نوین، ص ۳۳۹-۳۳۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۶۴، برگرفته از مقاله «تناقض حقیقی».    

رده‌های این صفحه : تناقض
جعبه ابزار