تلویح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلویح، کنایه با وسایط متعدد میان لازم و ملزوم است.


اقسام کنایه

[ویرایش]

کنایه را از نظر وضوح و خفا، قلت و کثرت وسائط، و سرعت یا کندی انتقال از مکنی به مکنی عنه به موارد ذیل تقسیم کرده‌اند:
۱. کنایه تلویحیه؛
۲. کنایه رمزیه؛
۳. کنایه ایمائیه.

معنای لغوی و اصطلاحی

[ویرایش]

"تلویح" در لغت، اشاره به کسی یا چیزی یا جایی از دور، و در اصطلاح کنایه‌ای است که وسایط میان لازم و ملزوم متعدد باشد، و این امر معمولا فهم مکنی عنه را دشوار می‌کند؛

← مثال


مانند: (سنشد عضدک باخیک)؛ "تو را با (پیوستن) برادرت نیرومند می‌سازیم" که "شد" به معنای قوت و استواری و "عضد" به معنای بازو است و "شد عضد" کنایه تلویحی از قدرت و نیرومندی است؛ زیرا قدرت دست به قدرت بازو و قدرت همه پیکر به قدرت دست، بسته است.
[۲] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص(۳۳۳-۳۳۴).
[۴] بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۸۳۰.
[۵] حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۷۸۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۳۵.    
۲. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۵، ص(۳۳۳-۳۳۴).
۳. صالح، صبحی، ۱۹۲۶ -، مباحث فی علوم القرآن، ص۳۳۲.    
۴. بستانی، بطرس، ۱۸۹۸ - ۱۹۶۹، محیط المحیط قاموس مطول للغة العربیة، ص۸۳۰.
۵. حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۷۸۲.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تلویح».    جعبه ابزار