تلاوت آیات برای عالمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلاوت آیات برای صاحبان دانش، عامل سجده و خضوع آنان بود.


تلاوت آیات بر عالمان

[ویرایش]

فالقی عصاه فاذا هی ثعبان مبین• و القی السحرة ساجدین• قالوا آمنا برب العالمین• رب موسی و هارون. «(موسی) عصای خود را افکند ناگهان اژدهای آشکاری شد! • و ساحران (بی اختیار) به سجده افتادند. • و گفتند: «ما به پروردگار جهانیان ایمان آوردیم• پروردگار موسی و هارون

← سجده ساحران


"و القی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین رب موسی و هارون" نفرمود: ساحران خود را به سجده انداختند، بلکه فرمود: ساحران به سجده افتاده شدند تا کمال تاثیر معجزه موسی و خیره شدن ساحران را برساند، تو گویی فرموده است: وقتی عظمت معجزه را دیدند آن قدر دهشت کردند که بی اختیار به سجده در آمدند، بطوری که نفهمیدند چه کسی آنان را به حالت سجده در آورد، لذا خود را ناگزیر از ایمان به رب العالمین دیدند. و اینکه فرمود: " رب موسی و هارون" برای این است که دلالت کند بر اینکه ایمان به خدا توام با ایمان به موسی و هارون است.

← تشخیص معجزه و سحر


ساحران اساتید کهنه کاری بودند که از همه کس به فوت و فن سحر واردتر بودند، آنها به خوبی می‌ توانستند میان "معجزه" و "سحر" فرق بگذارند، چیزی که برای دیگران تشخیصش شاید احتیاج به دقت و مطالعه داشت برای آنها از آفتاب روشنتر بود، آنها با توجه به فنون سحر که سالها آموخته بودند، دریافتند که کار موسی ع هیچگونه شباهتی با سحر ندارد، از نیروی انسانی سرچشمه نگرفته بلکه زائیده یک قدرت ما فوق طبیعی و ما فوق بشری است، و با توجه به این واقعیت جای تعجب نیست که با آن صراحت و سرعت و بدون واهمه از آینده کار، ایمان خود را اظهار دارند.

← تسلیم مطلق


جمله "القی السحرة" که با فعل مجهول ذکر شده شاهد گویایی برای استقبال فوق العاده و تسلیم مطلق ساحران در برابر موسی ع است، یعنی آن چنان جاذبه معجزه موسی ع در قلب و فکر آنها اثر گذاشت که گویی همه را بی اختیار به زمین افکند و به اقرار و اعتراف واداشت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۰۷.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۰.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۱.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۲۲.    
۵. طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القران، ترجمه موسوی همدانی، ج۸، ص۲۷۵.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۹۸.    
۷. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۲۹۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۴۹۲، برگرفته از مقاله «تلاوت آیات برای عالمان».    


رده‌های این صفحه : تلاوت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار