تفلیس (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفلیس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

فقه
تفلیس (فقه)، ممنوع كردن ورشکسته از تصرّف در اموالش
خیار تفلیس، تسلّط طلبکار بر فسخ معامله به سبب یافتن عین مال خود در اموال مفلّس

کاربردهای دیگر
تفلیس (شهر)، پایتخت گرجستان و نیز قسمت شرقی گرجستان (کارتلیا)
تاریخ شهر تفلیس، تاریخ پیش از اسلام و پس از اسلام شهر تفلیس


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار