تفسیر فتح الرحمن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر فتح الرحمن فی تفسیر القرآن بالقرآن اثر سیدامیرابراهیم (۱۱۴۱ - ۱۲۱۳ ق) فرزند محمد حسنی هاشمی یمانی، از خطبا و متکلمین و عرفای زیدیه می‌باشد.


معرفی اجمالی تفسیر

[ویرایش]

این تفسیر به زبان عربی و در چند جلد بزرگ و بر وفق مشرب زیدی و عرفانی نگارش یافته است. و آیات قرآن مجید را با خود قرآن و آیات دیگر تفسیر می‌نماید.
شـیـخ الاسلام محمدی شوکانی (م ۱۲۵۰ ق) در وصف این تفسیر می‌گوید دارای سبک غریب و اسلوب خاصی است و نیز یک مجلد بزرگ بیشتر تالیف نکرده است.
نسخه اصل به خط مؤلف نزد فرزند وی سید یوسف (م ۱۲۴۴ ق) محفوظ بوده، امروزه این تفسیر در کتابخانه آل امیر در صنعاء موجود است. شوکائی در کتاب خویش البدر الطالع از تفسیری به نام مفاتیح الرضوان فی تفسیر القرآن بالقرآن که هر دو آنها متحد هستند، نام برده است.
[۲] شوکانی، محمد، البدر الطالع، ج۱، ص۴۲۲.
[۳] بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۲، ص۵۲۰.
[۵] حسینی اشکوری، سیداحمد، مؤلفات الزیدیة، ج۲، ص۳۰۷.
[۶] زباره حسنی، محمد بن محمد، نیل الوطر، ج۱، ص۲۸.
[۷] بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۰.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۱، ص۶۹.    
۲. شوکانی، محمد، البدر الطالع، ج۱، ص۴۲۲.
۳. بغدادی، اسماعیل، ایضاح المکنون، ج۲، ص۵۲۰.
۴. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۸۶.    
۵. حسینی اشکوری، سیداحمد، مؤلفات الزیدیة، ج۲، ص۳۰۷.
۶. زباره حسنی، محمد بن محمد، نیل الوطر، ج۱، ص۲۸.
۷. بغدادی، اسماعیل، هدیة العارفین، ج۱، ص۴۰.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن سیزدهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۳.    


جعبه ابزار