تفسیر رفیعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر رفیعی اثر آیت اللّه سیدابوالحسن (۱۳۰۶ - ۱۳۹۶ ق) فرزند سیدمیرزاابراهیم معروف به رفیعی قزوینی، از مشاهیر حکماء و مراجع تقلید، از شاگردان شیخ عبدالکریم حائری و میرزاحسن کرمانشاهی و میرزا‌هاشم اشکوری می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

‌این تفسیر شامل مجموعه‌ای از آیات قرآن کریم از سوره‌های مختلف قرآن از جمله سوره‌های بقره، توحید، یس، جمعه، اعلی، حدید و سوره زلزال که مفسر آنها را بر وفق مذاق فلسفی و عرفانی خویش برای تفسیر انتخاب کرده است و به تاویل و تفسیر آنها پرداخته است. این تفسیر آکنده از دقائق فلسفی و عرفانی و در نوع خویش کم نظیر است.
نسخه اصل به خط مفسر در کتابخانه مؤلف در تهران محفوظ است و راقم این سطور آن را در ۱۳۹۳ ق مشاهده نموده است.

اثر دیگر مؤلف

[ویرایش]

مؤلف دارای اثر دیگری به نام تفسیر آیه الر تلک آیات الکتاب الحکیم دارد که در بیان و تاویل آیه اول و دوم سوره یونس است. مفسر با مذاق فلسفی و عرفانی خویش به شرح دقایق و حقایق نبوت و وحی پرداخته است.
این تفسیر را یکی از برجسته‌ترین شاگردان مؤلف آیت الله حسن زاده آملی استنساخ کرده است.
[۲] شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۶، ص۱۵۶.
[۳] امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۳، ص۷.
[۴] رفیعی، سیدابوالحسن، مقدمه مجموعه رسائل و مقالات فلسفی، ج۱، ص۶۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۱.    
۲. شریف رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۶، ص۱۵۶.
۳. امین، سیدحسن، مستدرکات اعیان الشیعة، ج۳، ص۷.
۴. رفیعی، سیدابوالحسن، مقدمه مجموعه رسائل و مقالات فلسفی، ج۱، ص۶۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۲۲.    


جعبه ابزار