تفسیر ابن فضال (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ابن فضال ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر ابن فضال صغیر، اثر علی بن حسن بن فضال، از مفسران امامیه و علمای فقه و حدیث و از اصحاب ائمه
تفسیر ابن فضال کبیر، اثـر حسن بن علی بن فضال از علمای تفسیر شیعه و ثقات محدثین امامیه و از خواص اصحاب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار