تعهدات در اجاره (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعقد اجاره ، سبب تعهد مستاجر برای پرداخت اجرت متعارف به اجیر می شود.


تعهد مستأجر

[ویرایش]

... وان اردتم ان تسترضعوا اولـدکم فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما ءاتیتم بالمعروف.... .
.. فان ارضعن لکم فـاتوهن اجورهن واتمروا بینکم بمعروف...
قرارداد اجاره، سبب تعهد اجیر در برابر مستاجر، برای انجام کاری معین می شود.
قال انی ارید ان انکحک احدی ابنتی هـتین علی ان تاجرنی ثمـنی حجج فان اتممت عشرا فمن عندک...

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۳۳.    
۲. طلاق/سوره۶۵، آیه۶.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۲۷.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲، ص۶۰، برگرفته از مقاله «تعهدات در اجاره».    


رده‌های این صفحه : اجاره | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار