تعمیم (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعمیم یعنی توسعه دادن و همه را شامل گردانیدن.که از آن به مناسبت در بابهاى صلات، نکاح، مزارعه و وکالت سخن رفته است.
تعمیم در دعا مستحب است؛ بدین گونه که دعا کننده، دیگر مؤمنان را نیز در دعاى خود شریک و سهیم کند؛ چه اینکه این‏گونه دعا به اجابت نزدیک‏تر است.
[۲] کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۴.

بر تعمیم در دعا براى امام جماعت تأکید بیشترى شده است.
[۳] کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۴.

از شرایط استجابت دعوت مؤمن آن است که دعوت‏کننده دعوت خود را به فقرا نیز تعمیم دهد و در صورت اختصاص دعوت به توانگران، اجابت آن رجحان ندارد.
مردى که از سوى زنى وکیل شده تا او را به عقد کسى درآورد، نمى‏تواند زن را براى خود عقد کند مگر آنکه زن تصریح به تعمیم مورد وکالت کرده باشد.
در عقد مزارعه مزروع (آنچه زراعت مى‏شود از گندم، جو و غیر آن) باید تعیین گردد و اگر تصریح به تعمیم آن شود عقد صحیح است و زراعتکار بین انواع زراعت مخیر خواهد بود.

فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ذکری الشیعةج۳، ص۴۵۵.    
۲. کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۴.
۳. کشف الغطاء ج۳، ص۵۰۴.
۴. وسائل الشیعةج۷، ص۱۰۶.    
۵. مسالک الافهام ج۷، ص۲۷-۲۸.    
۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۲۵۱.    
۷. تحریر الوسیلة ج۱، ص۶۳۶.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۳۴.    


رده‌های این صفحه : واژه شناسی
جعبه ابزار