تعظیم (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تعظیم ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تعظیم (اکرام)، بزرگ داشتن کسى یا چیزى و به عبارت دیگر رعایت مرتبه و شأن هرکس یا هر چیز مستحق تعظیم
تعظیم (اسلوب ادبی قرآن)، اظهار عظمت و بزرگداشت چیزی؛ از اسباب تقدیم لفظ
تعظیم بزرگان، تعظیم بزرگان دین در بین فریقین


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار