تعطیلی در بنی اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افشنبه، روز تعطیلی بنی اسرائیل بود که گروهی از بنی اسرائیل این حکم را شکستند، و به دلیل نافرمانی گروهی از بنی اسرائیل مسخ شده به بوزینگان تبدیل شدند.


تعطیلی در قوم بنی اسرائیل

[ویرایش]


← شنبه


شنبه، روز تعطیلی بنی اسرائیل بود.
ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خـسـین. «به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده ‌اید! ما به آنها گفتیم: به صورت بوزینه ‌هایی طردشده درآیید! («سبت» به معنای قطع عمل و در اصل به معنای آرامش و راحتی است. این، روز تعطیلی و استراحت یهود بوده و هرگونه کار و فعالیت در این روز بر آنان حرام بوده است.)
ورفعنا فوقهم الطور بمیثـقهم... وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لاتعدوا فی السبت... «و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم، و به آنها گفتیم: (برای توبه،) از در (بیت المقدس) با خضوع درآیید! و (نیز) گفتیم: روز شنبه تعدی نکنید (و دست از کار بکشید!) و از آنان (در برابر همه اینها،) پیمان محکمی گرفتیم.»
وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت... «و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌ کردند.....»
انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه... «(تحریمهای) روز شنبه (برای یهود) فقط بعنوان یک مجازات بود، که در آن هم اختلاف کردند و پروردگارت روز قیامت، در آنچه اختلاف داشتند، میان آنها داوری می‌ کند!»

←← روز تعطیلی


آیه می‌ فرماید: " از قوم یهود معاصر خویش ماجرای شهری را که در کنار دریا قرار داشت سؤال کن" (و اسئلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر).
(و به یاد آنها بیاور زمانی را که در روز شنبه از قانون پروردگار تجاوز می‌ کردند" (اذ یعدون فی السبت). زیرا روز شنبه تعطیل آنها بود و وظیفه داشتند، دست از کار و کسب و صید ماهی بکشند و به مراسم عبادت آن روز بپردازند، اما آنها این دستور را زیر پا گذاردند.

← شکستن حکم تعطیلی


شکستن حکم تعطیلی روز شنبه، از سوی گروهی از بنی اسرائیل بود.
ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت.... . «به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده ‌اید! ما به آنها گفتیم: «به صورت بوزینه ‌هایی طردشده درآیید!».
. وقلنا لهم لاتعدوا فی السبت واخذنا منهم میثـقا غلیظا «و کوه طور را بر فراز آنها برافراشتیم و در همان حال از آنها پیمان گرفتیم، و به آنها گفتیم: (برای توبه،) از در (بیت المقدس) با خضوع درآیید! و (نیز) گفتیم: روز شنبه تعدی نکنید (و دست از کار بکشید!) و از آنان (در برابر همه اینها،) پیمان محکمی گرفتیم.» فبما نقضهم میثـقهم... «(ولی) بخاطر پیمان شکنی آنها، و انکار آیات خدا، و کشتن پیامبران بناحق.....»
وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت اذ تاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرعا ویوم لایسبتون لاتاتیهم... «و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌ کردند همان هنگام که ماهیانشان، روز شنبه (که روز تعطیل و استراحت و عبادت بود، بر سطح آب،) آشکار می‌ شدند اما در غیر روز شنبه، به سراغ آنها نمی‌ آمدند این چنین آنها را به چیزی آزمایش کردیم که نافرمانی می‌ کردند!»

←← امتحان بزرگ


" و یوم لا یسبتون لا تاتیهم" یعنی تجاوزشان از حدود خدایی روز شنبه بود که ماهی‌ها روی آب آشکار می‌ شدند و ایشان ممنوع از صید بودند، و اما بعد از روز شنبه که مجاز در صید بودند ماهی‌ها نزدیک نمی‌ آمدند، و این خود یک امتحانی بوده از خدای تعالی، و خداوند به این جهت ایشان را به چنین امتحانی مبتلا کرد که فسق و فجور در میان ایشان رواج یافته بود، و حرص بر این اعمال، ایشان را وادار به مخالفت امر خدا و صید ماهی و بدست آوردن هزینه فسق و فجورشان می‌ کرد، و تقوایی که ایشان را از مخالفت باز بدارد نداشتند لذا فرمود: " کذلک نبلوهم" یعنی اینچنین ما ایشان را می‌ آزماییم" بما کانوا یفسقون" بخاطر فسقی که مرتکب می‌ شدند.

← مسخ به بوزینگان


مسخ گروهی از بنی اسرائیل به بوزینگان، به دلیل نافرمانی و تجاوز در روز تعطیلی شنبه انجام شد.
ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا قردة خـسـین. «به طور قطع از حال کسانی از شما، که در روز شنبه نافرمانی و گناه کردند، آگاه شده ‌اید! ما به آنها گفتیم: «به صورت بوزینه ‌هایی طردشده درآیید!»
وسـلهم عن القریة التی کانت حاضرة البحر اذ یعدون فی السبت... «و از آنها درباره (سرگذشت) شهری که در ساحل دریا بود بپرس! زمانی که آنها در روزهای شنبه، تجاوز (و نافرمانی) خدا می‌ کردند.....» فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خـسـین. «(آری،) هنگامی که در برابر آنچه از آن نهی شده بودند سرکشی کردند، به آنها گفتیم: به شکل میمونهایی طردشده در آیید!»

←← مجازات دنیایی


مجازات آنها را چنین شرح می‌ دهد: هنگامی که" در برابر آنچه از آن نهی شده بودند، سرکشی کردند به آنها گفتیم به شکل میمونهای طرد شده در آئید" (فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین) روشن است که امر" کونوا" (بوده باشید) در اینجا یک فرمان تکوینی است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، ج۱، ص۲۴۷.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۶۵.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۱۵۴.    
۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۵. نحل/سوره۱۶، آیه۱۲۴.    
۶. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۴۱۸.    
۷. بقره/سوره۲، آیه۶۵.    
۸. نساء/سوره۴، آیه۱۵۴.    
۹. نساء/سوره۴، آیه۱۵۵.    
۱۰. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۱۱. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۸، ص۳۸۳.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۶۵.    
۱۳. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۳.    
۱۴. اعراف/سوره۷، آیه۱۶۶.    
۱۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۶، ص۴۲۲.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۳۴۹، برگرفته از مقاله «تعطیلی در بنی اسرائیل».    


رده‌های این صفحه : بنی اسرائیل | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار