تعداد مرجحات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعداد مرجّحات به منصوص دو خبر متعارض اطلاق می‌شود.


معنی تعداد مرجحات

[ویرایش]

تعداد مرجحات، به معنای شماره مرحجاتی است که در برخی از اخبار و روایات به آن‌ها اشاره شده ( مرجحات منصوص ) و باعث ترجیح و تقدیم یکی از دو خبر متعارض بر دیگری می‌گردد. تعداد مرجحاتی که در اخبار به آن‌ها اشاره شده، پنج دسته می‌باشد.

از نظر مرحوم مظفر

[ویرایش]

در کتاب " اصول الفقه " آمده است: " ان المرجحات المدعی انها منصوص علیها فی الاخبار خمسة اصناف: الترجیح بالاحدث تاریخا و بصفات الراوی، و بالشهرة، و بموافقة الکتاب و بمخالفة العامة... ".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. درر الفوائد، حایری، عبد الکریم، ص ۳۰۳.    
۲. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج ۲، ص ۲۲۳.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۴، برگرفته از مقاله «تعداد مرجحات».    
جعبه ابزار