تعاون جبرئیل و محمد (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعاون و همکاری یکی از فضایل اخلاقی است که در تعالیم اسلامی بر آن تاکید شده است.


تعاون جبرئیل با محمد

[ویرایش]

تعاون جبرئیل با محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم در مقابل تعاون برخی همسران پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم علیه وی بود.
«ان تتوبا الی الله فقد صغت قلوبکما وان تظـهرا علیه فان الله هو مولـه وجبریل وصــلح المؤمنین والملـئکة بعد ذلک ظهیر»؛ اگر شما (همسران پیامبر) از کار خود توبه کنید (به نفع شماست، زیرا) دلهایتان از حق منحرف گشته؛ و اگر بر ضدّ او دست به دست هم دهید، (کاری از پیش نخواهید برد) زیرا خداوند یاور اوست و همچنین جبرئیل و مؤمنان صالح ، و فرشتگان بعد از آنان پشتیبان اویند.

← تفسیر آیه


منظور از این دو نفر به اتفاق مفسران شیعه و اهل سنت ، (حفصه) و (عایشه) است که به ترتیب دختران ( عمر ) و ( ابوبکر ) بودند.
(صغت) از ماده (صغو) (بر وزن عفو) به معنى متمایل شدن به چیزى است لذا مى گویند: صغت النجوم یعنى ستارگان ، متمایل به سوى مغرب شدند)، به همین جهت واژه (اصغاء)، به معنى گوش فرا دادن به سخن دیگرى آمده است، و منظور از (صغت قلوبکما) در آیه مورد بحث، انحراف دلهاى آنها از حق به سوى گناه بوده است.
تمامى روایات اتفاق دارند بر اینکه منظور از آن دو زن حفصه و عایشه دو همسر رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله وسلم ) هستند.
و کلمه (صغت) فعل ماضى از ماده (صغو) است ، و (صغو) به معناى میل است ، که البته در اینجا منظور میل به باطل و خروج از حالت استقامت است . خوب ، پس مسلم شد که این دو زن ، رسول خدا (صلى اللّه علیه و آله وسلم ) را آزردند و علیه او دست به دست هم دادند، و دست به دست هم دادن علیه آن جناب از گناهان کبیره است

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تحریم/سوره۶۶، آیه۴.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۲۴، ص۲۷۶.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۹، ص۵۵۵.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۸۱، برگرفته از مقاله «تعاون جبرئیل و محمد»    


جعبه ابزار