تعاون با ذوالقرنین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعاون در لغت به معنای یکدیگر را یاری کردن و همیاری نمودن است.


تعاون در جلوگیری از هجوم

[ویرایش]

مردم ساکن میان دو کوه با ذوالقرنین ، در پدید آوردن سد مانع از هجوم یاجوج و ماجوج همیاری و تعاون داشتند.
«قالوا یـذا القرنین ان یاجوج وماجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لک خرجـا علی ان تجعل بیننا وبینهم سدا• قال ما مکنی فیه ربی خیر فاعینونی بقوة اجعل بینکم وبینهم ردمـا• ءاتونی زبر الحدید حتی اذا ساوی بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعله نارا قال ءاتونی افرغ علیه قطرا»؛ (آن گروه به او) گفتند: «ای ذو القرنین یأجوج و مأجوج در این سرزمین فساد می‌کنند؛ آیا ممکن است ما هزینه‌ای برای تو قرار دهیم، که میان ما و آنها سدّی ایجاد کنی؟!» (ذو القرنین) گفت: «آنچه پروردگارم در اختیار من گذارده، بهتر است (از آنچه شما پیشنهاد می‌کنید)! مرا با نیرویی یاری دهید، تا میان شما و آنها سدّ محکمی قرار دهم! قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید (و آنها را روی هم بچینید)!» تا وقتی که کاملاً میان دو کوه را پوشانید، گفت: «(در اطراف آن آتش بیفروزید، و) در آن بدمید!» (آنها دمیدند) تا قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد، و گفت: «(اکنون) مس مذاب برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۱۳، ص۲۹۹، ذیل «عون».    
۲. قیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ج۲، ص۴۳۸، ذیل «عون».    
۳. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ص۱۲۱۸، ذیل «عون».    
۴. کهف/سوره۱۸، آیه۹۴ - ۹۶.    
۵. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۲، ص۵۳۳.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۸، ص۱۷۷، برگرفته از مقاله «تعاون با ذوالقرنین»    


رده‌های این صفحه : تعاون | ذوالقرنین | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار