تعارض عام و خاص من وجه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعارض عام و خاص من وجه به تنافی مدلول دو دلیل دارای نسبت عموم و خصوص من وجه می گویند.


تعریف

[ویرایش]

تعارض عام و خاص من وجه، مقابل تعارض عام و خاص مطلق و به معنای تنافی میان مدلول دو دلیلی است که نسبت میان آنها، عموم و خصوص من وجه می‌باشد،

← مثال


مانند: تعارض دلیل «اقتل الاسود» با دلیل «لا تقتل الانسان».

اختلاف در تعارض عام و خاص من وجه

[ویرایش]

در تعارض عام و خاص من وجه میان اصولی‌ها اختلاف است:
برخی معتقدند باید بر اساس مرجحات عمل کرد و در این که مرجحات صدوری ملاک است یا خارجی یا جهتی و یا مطلق مرجحات، اختلاف دارند، اما برخی دیگر بر این باورند که در تعارض عام و خاص من وجه، باید میان آن دو جمع عرفی نمود؛ یعنی عام هر یک از آنها به وسیله خاص دیگری تخصیص زده می‌شود.
[۵] الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ص۴۱۹.
[۶] التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص (۱۲-۱۱).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفاتیح الاصول، مجاهد، محمد بن علی، ص۱۷۰.    
۲. الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، اصفهانی، محمد حسین، ص۴۴۱.    
۳. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص (۵۲۱-۵۱۹).    
۴. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۶۳.    
۵. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ص۴۱۹.
۶. التعارض والترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۲، ص (۱۲-۱۱).
۷. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۲، ص (۳۹-۳۵).    
۸. انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۳، ص۵۹۰.    


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۳۱، برگرفته از مقاله «تعارض عام و خاص من وجه».    جعبه ابزار