تطبیق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه نهادن یکى از دو دست بر دیگرى و قرار دادن آن دو بین زانوها که در رکوع مکروه است و همسان کردن دو چیز با یکدیگر تطبیق گفته می شود.


تطبیق به معنای نخست

[ویرایش]

از مفهوم نخست در باب صلات به مناسبت سخن رفته است.

← تطبیق در حال رکوع


تطبیق در حال رکوع بنابر تصریح گروهى- کراهت دارد، هرچند ظاهر کلمات بعضى قدما حرمت این عمل است؛ لیکن برخى، احتمال داده‏اند که مراد آنان از حرمت، کراهت باشد.

تطبیق به معنای دوم

[ویرایش]

از مفهوم دوم در باب طهارت بحث شده است.
تطبیق دهان میت (روى هم قرار دادن لبها) مستحب است.
[۴] العروة الوثقى ج۱، ص۳۷۵.
محل تطبیق دو لب و نیز دو پلک جزء باطن به شمار مى‏رود که شستن آن در وضو و غسل لازم نیست

← اشتباه در تطبیق


صرف اشتباه در تطبیق در اعمال عبادى موجب بطلان عمل نمى‏شود. بنابراین، اگر کسى به گمان آنکه روز پنجشنبه است غسل جمعه را- به جهت تقدیم و خوف دسترسى نداشتن به آب در روز جمعه- به‏جا آورد، سپس معلوم شود که روز جمعه بوده است، در صورتى که قصد امتثال امر واقعی را داشته و اشتباه از ناحیه تطبیق روزها باشد- به‏گونه‏اى که نیت مقید به روز پنجشنبه نباشد- غسل صحیح است.
همچنین اگر کسى به‏گمان انقضای وقت، به نیت قضا نماز بگزارد سپس معلوم شود که نماز را در وقت ادا گزارده است، در صورتى که اشتباه در تطبیق بوده و نیت، مقید به ادا یا قضا نباشد، نماز صحیح است.
[۶] العروة الوثقى ج۱، ص۶۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة ج۸، ص۲۷۲.    
۲. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۱۷.    
۳. جواهر الکلام ج۱۰، ص۱۱۹.    
۴. العروة الوثقى ج۱، ص۳۷۵.
۵. مستمسک العروة ج۲، ص۱۳۲.    
۶. العروة الوثقى ج۱، ص۶۱۵.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۵۱۱.    


رده‌های این صفحه : رکوع | فقه | نماز | واژه شناسی
جعبه ابزار