تشکیک (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تشکیک ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تشکیک (منطق و فلسفه)، اصطلاحی در منطق و فلسفه
تشکیک فلسفی، تشکیک در مراتب وجود دارای حقیقت واحد
تشکیک منطقی، تقسیم خاصی برای مفاهیم در منطق
تشکیک در وجود، در اصطلاح فلسفی، در برابر تواطی
تشکیک در ماهیت، حمل ماهیت بر مصادیقش همراه با تخالف و تغایر
تشکیک خاصی، ما به الاختلاف در شیء، عین ما به الاتحاد و بودن اختلاف در مراتب ذات نه به امور زاید بر ذات
تشکیک خاص الخاصی، اختلاف در حقیقت وجود، ولی نه حقیقت در مقابل مفهوم، بلکه حقیقت در مقابل ظل و عکس
تشکیک در عرضی، یکی از اقسام تشکیک
تشکیک عامی، بودن ما به الاختلاف در آن، غیر از ما به الاتحاد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار