تشکیک خاص الخاصی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف«تشکیک» در لغت به معناى شک و تردید است، و اصل مسئله تشکیک در منطق مطرح است، که برای تشکیک اقسامی ذکر کرده اند که یکی از آن اقسام تشکیک خاص الخاصی است.


از اقسام تشکیک

[ویرایش]

تشکیک خاص الخاصی: تشکیک خاص الخاصی، این است که اختلاف در حقیقت وجود است، ولی نه حقیقت در مقابل مفهوم، بلکه حقیقت در مقابل ظل و عکس؛ در این قسم از تشکیک تفاوت نه به تباین وجود است و نه به مراتب و درجات وجود، بلکه به مراتب تجلی و ظهور وجود است. (ر. ک: بررسی تطبیقی تشکیک وجود با وحدت شخصی.)

منبع

[ویرایش]

اسلام کوئیست، برگرفته از مقاله «تشکیک خاصی».    جعبه ابزار