تشبیه مرسل مفصل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشبیه مرسل مفصل، تشبیه با ذکر ارکان چهارگانه آن است.


تعریف

[ویرایش]

«تشبیه مرسل مفصل» یا «تشبیه تام» تشبیهی است که ارکان چهارگانه تشبیه در آن ذکر شده باشد؛

← مثال


(ومثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار).
در این آیه، مشبه «کلمه خبیثه» ( کفر، شرک یا هر سخن ناپاک) و مشبه به «شجرة خبیثه» (درخت ناپاکی که قرار و ثبات ندارد) و وجه شبه همان عدم ثبات، بقا و انتفاع، و ادات تشبیه «کاف» است که هر چهار رکن ذکر شده‌اند.
[۲] حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۲۵۱.
[۳] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، المتوکلی فیماوردفی القرآن باللغات، ص۸۷.


عناوین مرتبط

[ویرایش]

تشبیه مرسل؛ تشبیه مرسل مجمل.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۲۶.    
۲. حسینی، جعفر، ۱۳۲۳-، اسالیب البیان فی القرآن، ص۲۵۱.
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، المتوکلی فیماوردفی القرآن باللغات، ص۸۷.


منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تشبیه مرسل مفصل».    


رده‌های این صفحه : تشبیه
جعبه ابزار